Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) al OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificare și completarea unor acte normative, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii
 
 
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti"
a) Legea 45/2009
b) Statutul A.S.A.S.
c) ROF
d) HG 1071/2009
e) Adunare Generala nr.3 29.11.2023
f) Adunare Generala nr.1 06.02.2024
 
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti"
a) Organigrama
b) Atributii: se regasesc in Statut si ROF
c) Programul de functionare: L-J:8-16.30; V: 8-14
d) Programul de audiente
       - Luni: 9:00-11:00; PRESEDINTE VALERIU TABARA - CABINET PRESEDINTE
       - MIERCURI: 13:00-16:00; VICEPRESEDINTE IOAN JELEV - CABINET PRESEDINTE
       - MARTI: 11:00-16:00; VICEPRESEDINTE AUREL BADIU - CABINET PRESEDINTE
       - MARTI: 13:00-16:00; SECRETAR GENERAL MARIAN BOGOESCU - CABINET PRESEDINTE
 
Cetăţenii se pot înscrie în audienţă conform programului de audienţe de mai sus.
Audiența se acordă la cererea expresă a persoanei interesate, realizată în scris, prin completarea unui formular-tip transmis prin poștă, e-mail sau fax. (e-mail:relatii@asas.ro; fax: 021.310.49.23)
Cererea trebuie să cuprindă, pe lângă datele de identificare ale solicitantului și coordonatele de contact, motivele înscrierii în audiență și eventualele acte relevante, pentru a se da posibilitatea verificării din timp a aspectelor sesizate.
Solicitanții vor fi anunțați cu privire la data și detaliile audienței în scris (exclusiv prin e-mail) sau telefonic, la adresa de corespondență sau numărul de telefon menționate în solicitare.
Programarea audienței se va face în cel mai scurt timp posibil dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare.
Solicitantii sunt rugati să comunice cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care este programată audiența asupra faptului că nu se pot prezenta la termenul stabilit inițial, solicitând reprogramarea.
Dacă solicitantul nu se prezintă la ora şi data programată şi nu notifică în termen faptul că se află în imposibilitatea de a se prezenta, pentru o nouă înscriere în audienţă se va relua întreaga procedură.
 
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea A.S.A.S. şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
a) Conducerea A.S.A.S.
b) Responsabil difuzare informatii de interes public: Insp. sp. gr. IA Adela NISTOR (petitii@asas.ro)
 
4. Coordonatele de contact ale A.S.A.S 
Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", Bd. Marasti nr. 61, sector 1, Bucuresti, telefon: 021/318.44.50; 021/318.44.51; fax: 021/310.49.23; email: secretariat@asas.ro; web: www.asas.ro
 
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
a) Sursele financiare
b) bugetul (2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 20172018; 2019; 2020; 2021; 2022;2023)
c) bilantul contabil (2009; 2010; 2011; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022;
2023)
d) balanta de verficare (2021;2022;2023)
d) Principalii indicatori economico-financiari ai unitatilor de CD din subordinea/coordonarea ASAS (2011; 2012)
 
6. Programele şi strategiile proprii
a) Strategia anticoruptie
b) Strategia de dezvoltare a Resurselor umane
c) Strategia pentru cercetarea agricola - Obiective 2020-2030
d) Cadrul national strategic
e) Strategia pentru cercetare-dezvoltare-inovare pentru domeniul agroalimentar pe termen lung
f) Strategia de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2014-2020
g) Strategia pentru cercetare-dezvoltare-inovare pentru domeniul agroalimentar

7. LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC,  MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ
 
8. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE ASAS, conform art. 5, alin. 1, lit. H din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public modificată si completată 
 
9. LISTA INFORMAŢIILOR EXCEPTATE DE LA COMUNICARE, PENTRU RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONFIDENŢIALITĂŢII 
 
10. STRUCTURILE COMPETENTE DIN CADRUL ASAS PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR ART. 12 DIN LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ, CU PRIVIRE LA EXCEPTAREA DE LA ACCESUL LIBER AL CETĂŢENILOR LA UNELE INFORMAŢII
 
11. Programul anual al achizitiilor publice (2013; 2015; 2016; 20182019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 )
 
12. Raport de activitate al unitatilor de CDI (20202019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009)
 
13. Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura, industria alimentara si silvicultura (2016; 2017;2018; 2019; 2021)
 
14. Jurnalul conditiilor climatice
 
15. Raport de activitate al ASAS (2019; 2020; 2021; 2022)
 
16. Situatia suprafetelor cadastrate sau in curs de cadastrare 
 
17. Situatia suprafetelor de teren aflate in proprietatea ASAS
 
18. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 
Împotriva refuzului prevăzut la art. 21 alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.  
   (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.  
   Art. 22. -  (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.